Disclaimer

Website

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website van GO SOLID (www.go-solid.be).

Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. GO SOLID kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Alle gegevens op de site worden door GO SOLID met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gelet op de snelle evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft GO SOLID geen garanties omtrent de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wijst GO SOLID alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot,de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website.

De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. GO SOLID kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, enz.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. GO SOLID heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. GO SOLID kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, ... horen toe aan GO SOLID en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van GO SOLID is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. GO SOLID geeft aan de bezoeker van deze site de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

GO SOLID besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.

GO SOLID respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Social Media

De social media-pagina’s van Go Solid zijn bestemd voor alle ondernemende gebruikers en fans die graag informatie krijgen over de dienstverlening en het juridisch landschap waarin we werkzaam zijn.

Iedereen krijgt de kans om zijn/haar mening te delen en discussie aan te gaan. Commentaren, likes, deelacties en recensies zijn meer dan welkom.

We vragen u wel om u aan onze huisregels te houden zodat de gesprekken constructief en zinvol zijn:

 • Behandel elkaar respect- en begripvol. Provocaties van alle aard (beledigingen, dreigende taal en scheldwoorden) kunnen we niet aanvaarden. Ook gebruikers die zinloze berichten posten of hun boodschap blijven herhalen zijn niet welkom. U drukt zich uit in het Nederlands of Frans zodat het publiek van deze pagina alles begrijpt.
   
 • Plaats geen privé-informatie. Publiceer geen vertrouwelijke of privégegevens (van jezelf of van iemand anders) op de pagina. Vanuit privacyoverweging kunnen we helaas geen klachten openbaar via onze Facebook-pagina behandelen. Stuur ons je naam en klacht in een privébericht en we behandelen het zo snel mogelijk.
   
 • Plaats geen advertenties en spam. We accepteren geen berichten met een duidelijk adverterend doel, bedoeld onze bezoekers te overtuigen van een ander product of dienst. Enkel berichten die van toepassingen zijn op Go Solid zijn relevant.
   
 • Hou het netjes. Berichten met veel taalfouten of berichten die grotendeels geschreven zijn in KAPITALEN worden verwijderd.
   
 • Verstop jezelf niet. Anonieme berichten of posts onder een valse naam vinden we niet leuk.
   

Reacties en berichten die niet voldoen aan deze huisregels, zullen we verwijderen. Bovendien zullen we de reactiemogelijkheden uitzetten of posts verwijderen van gebruikers die herhaaldelijk bovenstaande regels negeren. Uiteindelijk is het mogelijk dat we hem/haar (tijdelijk) blokkeren.

We hopen dat iedereen zo nuttig gebruik maakt van de Go Solid Facebookpagina. Benieuwd naar het laatste nieuws, vergeet ons dan niet te liken of te volgen.

Klik hier om naar de Facebookpagina te gaan.
Klik hier om naar de LinkedIN-pagina te gaan.