Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen. U vindt hier ook een verklarende woordenlijst.
Nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen via de chat, mail of het gratis telefoonnummer 0800 237 39.

Over Go Solid

Hoeveel moet ik voor Go Solid betalen?

Go Solid is kosteloos en we vragen geen voorschot of waarborg. De verhoging van maximaal 10% houden we in en dient om de werkingskosten van Go Solid te betalen, alsook de verzekering die uw risico op gerechtskosten uitsluit. Daarnaast voorziet de IOS-procedure een wettelijke verhoging van 40 euro. Dit bedrag is het ereloon voor de betrokken advocaat die erop toeziet dat de formele voorwaarden worden nageleefd. Lees verder: Moet ik betalen als mijn klant de factuur betwist?

Moet ik betalen als mijn klant de factuur betwist?

De IOS-procedure geldt enkel voor onbetwiste facturen. Indien uw factuur alsnog betwist wordt (in amper 2% van de gevallen), stopt de IOS-procedure en komt de verzekering niet tussen voor de eventuele gemaakte kosten. Op basis van de opgegeven reden van betwisting kan u alsnog beslissen om uw factuur en de kosten via de gerechtelijke procedure te recupereren. Enkel als de betwisting terecht is, staat u zelf in voor de kosten. Lees ook de vraag: “Wat kost de IOS-procedure voor mijn klant?”.

Hoe maak ik mijn facturen over aan Go Solid?

Bij ons verloopt alles elektronisch. Upload uw factuur (scan, foto of document) via onze website of via de gratis app (Google Play of Apple Store). U kan maximum 5 facturen in één keer doorsturen. Zijn het er meer, of zijn het facturen aan verschillende klanten, dan start u een nieuwe opdracht. Een opdracht afronden duurt minder dan 4 minuten.

Wat met de vertrouwelijkheid van mijn gegevens en deze van mijn klanten?

Wanneer u uw facturen aan ons bezorgt, worden deze opgeslagen in beveiligde bestanden die uitsluitend toegankelijk zijn voor Go Solid. Alle informatie valt onder het beroepsgeheim van advocaten en gerechtsdeurwaarders. Zo garanderen we absolute vertrouwelijkheid van uw dossier.

Ik heb onbetaalde facturen aan particulieren. Kan ik hun geld ook innen?

De IOS-procedure geldt enkel voor onbetwiste facturen tussen ondernemers (B2B) die ingeschreven zijn in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het geldt niet voor facturen tussen ondernemingen en consumenten of overheden. De gerechtsdeurwaarder kan u ook met facturen aan particulieren verder helpen. Neem hier contact met hen op.

De relatie met mijn klant is heel belangrijk. Kan dit mijn imago schaden?

Go Solid werkt samen met ervaren partners. De betrokken advocaat en gerechtsdeurwaarder staan garant voor een professionele aanpak van uw dossier en een integere benadering van uw klant. Met andere woorden: wij werken samen met u aan een duurzame klantenrelatie. Lees verder: Hoe verloopt de communicatie met mijn klant?

Hoe verloopt de communicatie met mijn klant?

We kiezen resoluut voor een persoonlijke aanpak waarbij de focus ligt op oplossen en voorkomen van betalingsproblemen. Door technologische innovatie (Solid-score) te combineren met menselijke finesse bekomen we een snelle en vlotte doorlooptijd. In alles wat we doen hebben we oog voor de menselijke kant van het beroep. We garanderen een duurzame klantenrelatie door al onze communicatie aan de klant aan te passen zowel per mail, telefonisch als face-to-face.

Wat als mijn klant met mij contact opneemt?

In dat geval neemt u zo snel mogelijk contact op met ons. Misschien heeft u onderling iets geregeld of heeft de klant de factuur betaald. Dat is goed nieuws, en daar spelen we op in. Zo sluiten we indien nodig de procedure af.

Wat als mijn klant mij ondertussen betaald heeft?

Dat horen we graag! Neem contact op met ons zodat we uw dossier kunnen afsluiten.

Wie is Go Solid?

Go Solid is een klein team met een groot hart voor ondernemers en hun klanten. De dossierbeheerders van Go Solid werken samen met de vooruitstrevende gerechtsdeurwaarders van het kantoor Modero. Dankzij hen kunnen we ook rekenen op de expertise van advocaten vanuit alle Belgische provincies.

Wat is het verschil met factoring?

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn facturatie (en eventueel debiteurenrisico) over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer onmiddellijk zijn geld. Bij factoring gaat dit grotendeels over kredietverzekerde vorderingen, terwijl Go Solid u bijstaat aan het andere eind van het spectrum: het recupereren van onbetwiste B2B-facturen die moeilijker te innen zijn.

Wat is het verschil met incasso?

Bij incasso probeert een incassobureau in opdracht van ondernemingen openstaande vorderingen te innen. Een incassobureau zal hiervoor typisch een percentage van de gerecupereerde hoofdsom aanrekenen aan haar opdrachtgever. Bij Go Solid betaalt u geen vergoeding, noch wanneer de vordering wordt ingevorderd, noch wanneer de invorderingspoging niet succesvol zou zijn.

Over de procedure

Wat kost de IOS-procedure voor mijn klant?

De IOS-procedure is voordeliger voor uw klant, aangezien de kosten beperkt blijven.
De wet voorziet de volgende invorderingskosten:

Onderstaande tabel toont aan dat de gerechtskosten bij de IOS-procedure goedkoper zijn dan vroeger met de gerechtelijke procedure. Toen gingen facturen via de advocaat langs de rechtbank. Dankzij de IOS-procedure vallen deze kosten weg; rechtsplegingsvergoeding, registratiekosten, dagvaardingskosten, expeditie- en rolrechten.

De kosten zijn afhankelijk van het factuurbedrag, bijvoorbeeld voor een onbetaalde factuur van 350 euro moet de klant bij de gerechtelijke procedure iets minder dan 430 euro betalen. Bij de IOS-procedure is dit maar 135,95 euro. Dat is een verschil van bijna 300 euro. Hoe hoger het bedrag, hoe groter de besparing: tussen de 64% en de 80% goedkoper.

Overzicht kosten

 

Wat gebeurt er nadat ik mijn facturen doorgestuurd heb?

Binnen de 4 werkuren ontvangt u een mail met de melding dat we uw dossier aangemaakt hebben, en dat de gerechtsdeurwaarder de solvabiliteit van uw klant getoetst heeft. Na deze aanvaarding gaat hij binnen de 4 dagen bij uw klant ter plaatse met een aanmaning tot betalen. Dan heeft uw klant 1 maand de tijd om te betalen of te betwisten. Reageert hij niet dan maakt de gerechtsdeurwaarder een PV van niet-betwisting op waarna hij de gedwongen uitvoering kan starten. Gemiddeld regelen we zo 50% van de dossiers na 1 maand. Na twee maanden is dat al 76%.

Wat als mijn klant niet reageert op de aanmaning tot betalen?

Uw klant heeft 1 maand de tijd om te reageren nadat de gerechtsdeurwaarder de aanmaning tot betalen heeft betekend. Hij kan deze betwisten of overgaan tot betaling. Blijft reactie uit, dan maakt de gerechtsdeurwaarder ten vroegste 8 dagen later een proces-verbaal van niet-betwisting op waarna hij de gedwongen uitvoering opstart.

Wat als mijn klant de aanmaning tot betalen betwist?

De IOS-procedure geldt enkel voor onbetwiste facturen. Indien uw klant de factuur alsnog betwist (in amper 2% van de gevallen), stopt de IOS-procedure en komt de verzekering niet tussen voor de eventuele gemaakte gerechtskosten. Op basis van de opgegeven reden van betwisting kan u alsnog beslissen om uw factuur en de gemaakte kosten via de gerechtelijke procedure te recupereren. We zullen u hierover informeren zodat u een doordachte keuze kunt maken. Lees verder: Moet ik betalen als mijn klant de factuur betwist?

Wat als mijn klant een afbetalingsplan aanvraagt?

De gerechtsdeurwaarder streeft naar een snelle en volledige betaling. Als de Solid-score aantoont dat een afbetalingsplan de geschikte oplossing is, dan staan we dit toe volgens een vastgelegd traject waarbij onze dossierbeheerders de betalingen nauwgezet opvolgen en contact opnemen als dat nodig blijkt.

Wat als mijn klant de factuur betaalt?

Als uw klant volledig betaalt, storten we 100% van het factuurbedrag op uw rekening. De eventuele verhogingen (max 10%) houden we voor onze rekening ter dekking van de werkingskosten van Go Solid en de verzekeringspremie die u vrijwaart van het risico op gerechtskosten.

Wanneer zal de factuur betaald worden?

50% van de reeds geregelde dossiers worden binnen 1 maand geregeld. 76% binnen 2 maanden. We werken efficiënt om de betaling zo snel mogelijk te bekomen. Uiterlijk 4 werkdagen na aanvaarding van uw factuur, betekenen we een aanmaning tot betalen.

Wat als mijn klant de factuur uiteindelijk niet betaalt?

Ook als de betaling van de klant uitblijft, moet u niets betalen. Met de Solid-score schat de gerechtsdeurwaarder vanaf het begin de haalbaarheid van uw vordering goed in. Dat verkleint de kans dat uw klant uiteindelijk niet kan betalen. Als het toch zou gebeuren, betaalt u niets aangezien uw risico op gerechtskosten verzekerd is door onze partner D.A.S. Rechtsbijstand.

Verklarende woordenlijst

Aanmaning tot betalen

Uiterlijk 4 werkdagen na aanvaarding van het dossier betekenen we een aanmaning tot betalen met een kopie van alle relevante stukken (facturen, herinneringsbrieven, algemene voorwaarden,…) en een antwoordformulier. Onze partner-gerechtsdeurwaarder gaat bij uw klant ter plaatse en betekent dit exploot door het af te geven aan iemand daar aanwezig of via een brief in de brievenbus. In het laatste geval wordt de volgende dag een brief verstuurd met de melding dat  een kopie van het exploot kan worden afgehaald aan het loket van het gerechtsdeurwaarderskantoor.

B2B

B2B staat voor Business to Business: bedrijven aan bedrijven. Een B2B-factuur is een factuur tussen ondernemingen. Als beide partijen ingeschreven zijn in het KBO kan u de onbetwiste factuur kosteloos invorderen met Go Solid.

Beslaglegging

Wanneer de gerechtsdeurwaarder tot beslaglegging overgaat, kan de beslagene niet meer vrij beschikken over het deel van zijn vermogen waarop beslag is gelegd. Er kan bijvoorbeeld beslag worden gelegd op inkomen, een bankrekening, roerende zaken (zoals de inboedel of een auto) of onroerende zaken (bijvoorbeeld een huis).

Betwisting

We spreken over een betwisting of een gemotiveerde betwisting als de klant reageert door het antwoordformulier terug te bezorgen dat samen met de aanmaning tot betalen werd betekend. Een betwisting stopt de IOS-procedure onmiddellijk. Vandaag leren de cijfers ons dat dit in minder dan 2% van alle dossiers gebeurt. U kan na inschatting van de reden van betwisting nog altijd beslissen om de invordering verder te zetten via de klassieke gerechtelijke procedure.

Bevel tot betalen

Na ontvangst van de uitvoerbaar verklaarde titel dient de gerechtsdeurwaarder over te gaan tot betekening van een bevel tot betalen. Dit wil zeggen dat uw klant sinds die datum officieel op de hoogte is gebracht dat er lastens hem een uitvoerbaar verklaarde titel werd bekomen. Hiermee is uw klant veroordeeld om de genoemde bedragen te betalen, in principe binnen 48 uur. Bij gebreke aan betaling kan er beslag worden gelegd.

Exploot

Het exploot is de door de gerechtsdeurwaarder opgemaakte akte waarin verslag wordt gedaan van het betekenen, ofwel het officieel overhandigen van een gerechtelijk stuk zoals een aanmaning tot betalen.

Gedwongen uitvoering

De gedwongen uitvoering volgt nadat de magistraat het proces-verbaal van niet-betwisting heeft goedgekeurd. Dit houdt in dat de gerechtsdeurwaarder gehouden is om de invorderingsprocedure verder te zetten door een bevel tot betalen te betekenen en in een volgende stap eventueel over te gaan tot beslaglegging.

Gerechtelijke procedure

In het geval van onbetaalde B2B-facturen kan u eerst via de snelle en goedkope administratieve invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden (IOS-procedure) de onbetwiste factuur trachten in te vorderen. Dient de klant een schriftelijk bezwaar in tegen de factuur dan stopt de IOS-procedure. Aan u de keuze om verdere stappen te ondernemen via de gerechtelijke invorderingsprocedure. De gerechtelijke invorderingsprocedure verloopt via de rechtbank. Uw klant dient dan te worden gedagvaard voor de zitting op de rechtbank waarna de rechter uitspraak doet door middel van een vonnis.

Hoofdsom

De hoofdsom is het initiële (factuur)bedrag dat de klant u verschuldigd is. Naast de hoofdsom bestaat een totale vordering vaak nog uit interesten, een schadebeding en gerechtskosten.

Intrest betalingsachterstand handelstransacties

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties voorziet een intrestvoet die de schuldeiser van rechtswege en zonder ingebrekestelling mag aanrekenen indien er geen contractuele bepalingen zijn voorzien tussen de partijen. Indien er dus geen factuurvoorwaarden zijn. De intrestvoet wordt elk kwartaal opnieuw vastgelegd en bedraagt vandaag 8%.

Invordering

Een invordering is het innen van een openstaande geldschuld of onbetaalde factuur.

IOS procedure

De zogenaamde IOS-procedure of de administratieve invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden werd ingevoerd bij de Wet Potpourri I. De IOS-procedure  is sinds 2 juli 2016 van kracht in ons land. Dankzij deze procedure is de gerechtsdeurwaarder bevoegd om onbetwiste geldschulden (facturen) tussen ondernemingen in te vorderen. Voor deze niet betwiste geldschulden is de tussenkomst van de rechtbank niet meer nodig. Dit is een snellere en goedkopere manier van invorderen dan de klassieke gerechtelijke procedure.

Magistraat

Een magistraat in de context van de IOS-procedure is iemand die benoemd is in een openbaar bestuursambt en zetelt in het beheers- en toezichtscomité van het centraal register van onbetwiste schulden (CROS). Als er geen inconsistenties zijn, zal hij het proces-verbaal van niet-betwisting goedkeuren wat leidt tot een titel en de opstart van de gedwongen uitvoering. Dit moet altijd door de magistraat gebeuren en is dus geen automatisch proces.

Onbetwiste factuur

Onbetwiste facturen zijn facturen waar de klant geen schriftelijk bezwaar heeft neergelegd via mail en/ of een aangetekend schrijven. Het is dus een factuur waarmee de klant (impliciet) akkoord is.

Plaatsafstap

De gerechtsdeurwaarder controleert de Solid-score van uw klant door bij hem langs te gaan. Daarbij ligt zijn focus op persoonlijk contact en beoefent hij zijn rol als bemiddelaar. 

Proces-verbaal van niet betwisting

Een proces-verbaal (PV) is een schriftelijk verslag dat onze partner-gerechtsdeurwaarder opstelt. De gerechtsdeurwaarder zal een PV van niet-betwisting opmaken als de klant  1 maand en 8 dagen na de betekening van de aanmaning tot betalen niet heeft gereageerd.  Met andere woorden, als de klant niet betaalt of als hij geen betwisting indient, zal het PV opgemaakt worden. Het PV van niet-betwisting moet altijd goedgekeurd worden door een magistraat.

Schadebeding

Een schadebeding is een clausule in een overeenkomst, waarin partijen afspreken dat een partij die zijn verplichtingen niet nakomt een bepaald bedrag als schadevergoeding aan de andere partij moet betalen. Dit schadebeding staat in de factuurvoorwaarden vermeld en wordt in de IOS-procedure herleid tot max 10% van de hoofdsom. Zijn er geen factuurvoorwaarden dan is er dus ook geen schadebeding. In dat geval kan de gerechtsdeurwaarder de geldende intrestvoet conform de wet betalingsachterstand bij handelstransacties aanrekenen.

Titel

Een titel is een document waarmee een gerechtsdeurwaarder verdere stappen kan ondernemen om een openstaande vordering te (laten) voldoen. Voorbeelden van titels: een vonnis, een arrest, een beschikking, een dwangbevel of - in dit geval - een uitvoerbaar verklaard PV van niet-betwisting.

Verwijlsintresten

Verwijl- of nalatigheidsintresten zijn de intresten die men kan aanrekenen voor laattijdige betalingen van prestaties of goederen.

Wettelijke verhoging van €40

De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties voorziet een forfaitaire vergoeding van 40 euro die de schuldeiser van rechtswege en zonder ingebrekestelling mag aanrekenen bij laattijdige betaling voor eigen invorderingskosten, ongeacht het bedrag van de hoofdsom.

Verhoging van maximaal 10%

De IOS-procedure voorziet in een verhoging van maximum 10% van de hoofdsom, naast de forfaitaire vergoeding van 40 euro en gerechtskosten. De bijkomende kosten van 10% is een maximum. In de eerste plaats moet worden gekeken naar de eventuele factuurvoorwaarden. Deze 10% kunnen op eender welk moment worden bereikt. Bij de betekening van de aanmaning tot betalen wordt een eerste berekening gemaakt. Als op dat ogenblik 10% van de hoofdsom wordt bereikt, blijft dit bedrag ongewijzigd. Aangezien het een administratieve procedure is, kunnen er ook geen gerechtelijke intresten worden gerekend. Wanneer er meerdere facturen tegelijkertijd worden ingevorderd (= tegelijk betekend aan uw klant) worden alle hoofdsommen opgeteld en is de bovengrens 10% van dit totaal. 

Maak onbetaald niet ongemakkelijk

Bezorg ons uw onbetaalde facturen op de manier dat het makkelijkste voor u werkt.

Via deze website

3 eenvoudige stappen en we zijn vertrokken

Aan de slag

Via onze gratis app

de handigste manier als u geen digitale facturen heeft

Download in the App Store Download in the App Store
Get it on Google Play Get it on Google Play